Mẫu phản biện

Tạp chí Kinh tế và Phát triển hiện áp dụng 2 loại mẫu phản biện, được áp dụng tùy theo thể loại bài viết: