Mẫu sơ loại bản thảo

Tạp chí Kinh tế và Phát triển hiện áp dụng mẫu sơ loại mới đối với bản thảo gửi đăng như sau:
- Mẫu sơ loại bản thảo 
Các tin khác