Đặng Trần Thường

• Biên tập viên
• Phụ trách các mảng công tác: 
- Biên tập bản thảo;
- Biên tập và quản trị website và nội dung số của Tạp chí;
- Giám sát thiết kế, in ấn tạp chí;
- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.
• Thông tin liên lạc: Phòng 1406 nhà A1 - Đại học KTQD
• Email: thuongdt@neu.edu.vn   | ĐT:  0902. 192. 763
Đặng Trần Thường