Quy định về đính chính thông tin

Trước khi bản thảo được xuất bản chính thức, tác giả đã được 2 lần kiểm tra bản thảo trước khi in: (i) lần thứ nhất, bản thảo đã được biên tập hoàn chỉnh do BTV bản thảo gửi cho tác giả ở quy trình biên tập; (ii) lần thứ 2, bản bông do BTV dàn trang gửi cho tác giả ở quy trình sản xuất. Trong trường hợp bài báo đã được xuất bản chính thức mà tác giả có đề nghị đính chính thông tin trong bài báo, tác giả cần thực hiện theo các bước sau:
1. Gửi đề nghị thông tin cần đính chính tới Ban biên tập bằng việc mở thảo luận với BBT trên hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến.
2. BBT sẽ xem xét sự hợp lý các thông tin mà tác giả đề nghị đính chính để có quyết định chấp thuận hay không chấp thuận.
3. Nếu các thông tin đề nghị đính chính được BBT chấp thuận, tác giả sẽ được thông báo chi phí phát sinh (nếu có) cho việc đính chính tùy từng trường hợp cụ thể.