Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (được phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-BGDĐT ngày 29/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chi tiết xem trong File đính kèm.

Trân trọng thông báo!

2459-BGDDT-KHCNMT-6720

1722-QD-BGDDT-29620

1722-QD-BGDDT-29620-Danh muc